ReklamaA1ReklamaA1-2

Polski Bon Turystyczny – wsparciem dla branży turystycznej

Informacje lokalneAktualności23 czerwca 2020, 16:00   red. Karol Soberski901 odsłon2 Komentarzy
Polski Bon Turystyczny – wsparciem dla branży turystycznej
Poseł Tadeusz Tomaszewski (w środku) na dzisiejszej konferencji prasowej w Gnieźnie - fot. Biuro Poselskie

Ustawa przyjęta przez Sejm 19 czerwca 2020 r. kierowana jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jej celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb wypoczynku dzieci i młodzieży. Projekt zakłada także dodatkowe wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. Z uwagi na fakt, iż organizacja wypoczynku tej grupy dzieci wiąże się z koniecznością zapewnienia całodobowej opieki osoby dorosłej, którą, co do zasady, jest rodzic, tej grupie uprawnionych postanowiono przyznać prawo do dodatkowego świadczenia w formie bonu. Rozwiązanie to nabiera szczególnego znaczenia, gdyż jedną z form imprez turystycznych, za które można będzie dokonać zapłaty za pomocą bonu, są turnusy rehabilitacyjne.

- Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r. Prawo do dodatkowego świadczenia w formie bonu przysługiwać będzie natomiast osobie, która ma przyznane prawo do świadczenia lub dodatku, o których mowa powyżej, na dziecko niepełnosprawne – mówi poseł Tadeusz Tomaszewski, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Bony będą udostępniane w systemie teleinformatycznym, co zapewni ich sprawną dystrybucję oraz ułatwi wszystkim osobom uprawnionym do otrzymania bonu, przedsiębiorcom turystycznym, organizacjom pożytku publicznego, a także zaangażowanym instytucjom sprawną obsługę całego procesu. - Osoby otrzymujące 500+ będą zobowiązane do zalogowania się w systemie teleinformatycznym i potwierdzenia bądź aktualizacji danych. Po dokonaniu tej czynności bon turystyczny zostanie aktywowany, a jego numer zostanie przesłany osobie uprawnionej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – dodaje parlamentarzysta.

W celu umożliwienia przyznania świadczenia w formie bonu na dzieci urodzone w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r., a także umożliwienia przyznania dodatkowego świadczenia w formie bonu, osobie, której w ww. okresie przyznano prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku na dziecko niepełnosprawne, w projekcie ustawy uregulowano zasady aktualizacji danych o osobach uprawnionych w systemie teleinformatycznym.

Instytucje zaangażowane w realizację projektowanego przedsięwzięcia to przede wszystkim Polska Organizacja Turystyczna, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

- Podstawowym zadaniem Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) będzie prowadzenie listy przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego przyjmujących płatność za usługi hotelarskie oraz imprezy turystyczne za pomocą bonu. POT będzie udostępniać na swojej stronie internetowej listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, które zarejestrowały się w systemie teleinformatycznym, z racji czego będą uprawnione do przyjmowania płatności za pomocą bonu. POT zostanie wyposażony także w możliwość wykonywania czynności sprawdzających w odniesieniu do podmiotów umieszczonych na ww. liście, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, będzie w drodze decyzji administracyjnej wykreślać te podmioty z listy. Ponadto, POT będzie wykonywał zadania związane z promocją przedsięwzięć i akcji związanych z bonem – wyjaśnia T. Tomaszewski.

Rolą przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego będzie natomiast przyjmowanie płatności dokonywanych bonem oraz realizacja usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej. Przepisy ustawy nie ingerują w umowy, jakie zostaną zawarte przez uprawnionego, który dokonał zapłaty bonem, z przedsiębiorcą turystycznym lub organizacją pożytku publicznego, którzy taką płatność przyjmą. Ewentualne spory wynikłe w związku realizacją płatności bonem podlegać będą regulacjom ogólnym, o których mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).

Prawo do dokonania płatności za pomocą bonu wygaśnie z dniem 31 marca 2022 r. Oznacza to, że do tego dnia włącznie możliwe będzie dokonanie za pomocą bonu płatności za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną.

- Wartość Polskiego Bonu Turystycznego będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Pieniądze na realizację płatności za bony oraz koszty obsługi zadań przez ZUS będą poniesione z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, a w przypadku jego likwidacji z budżetu państwa. W trakcie prac nad ustawą w imieniu Klubu Parlamentarnego LEWICA zgłosiłem wniosek, aby bonem objąć również emerytów, rencistów i podwyższyć jego kwotę do 1.000 zł. Wniosek został odrzucony głosami Prawa i Sprawiedliwości. Ustawa prezydencka została skierowana do dalszych prac w Senacie – kończy poseł Tomaszewski.


Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 4

 • 2
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 1
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 1
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

Daj nam znać

Jeśli coś Cię na Pojezierzu zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB2ReklamaB3ReklamaB4
ReklamaA2