Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Niniejszy dokument określa politykę prywatności oraz plików cookies w serwisie pojezierze24.pl

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w serwisie internetowym pojezierze24.pl (opisywane dalej jako „Serwis Internetowy”). Administratorem Serwisu Internetowego jest Karol Soberski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Media Lokalne Karol Soberski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem osiedle Piastowskie 10B/10, 62-200 Gniezno, NIP 7841730491, REGON 634267790 .


Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Serwisu internetowego dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym programistyczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, starannie zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.


Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Media Lokalne Karol Soberski. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:


Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, imię i nazwisko, numer telefonu; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie, w tym dane o zrealizowanych usługach oraz usługach płatnych;
 • w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta, tj. przeglądanie stron www Serwisu internetowego, wyszukiwania treści czy części, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP, a także twój numer telefonu (jeśli go podałeś/aś),
 • wykonania Umowy świadczenia Usług i korzystania z funkcjonalności zarówno wymagających jak i niewymagających założenia Konta, tj. przeglądania zasobów serwisu, komentowanie oraz ocenianie, dogrywanie treści oraz materiałów zdjęciowych (w tym wideo), historii Konta i/lub kontaktów, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie oraz w ramach formularzy oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, tzn. dane dotyczące oglądanych przez Ciebie Usług, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych Usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych Usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne;
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w Serwisie (założeniu Konta), zamówieniu usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • w celu marketingu naszych Usług oraz usług naszych partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;
 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o usługach, Twoje dane podane w Koncie lub podczas korzystania z usług, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

Kategorie danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym;
 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 • dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Wszystkie dane osobowe, które podajesz podczas korzystania z serwisu, podajesz dobrowolnie. Podanie części z nich jest podstawą do świadczenia usług przez serwis w pełnym zakresie


Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • w przypadku wycofania udzielonej zgody, lub wystosowania prośby o ich usunięcie
 • w przypadku niekorzystania ze swoich danych i uruchomionych usług przez ponad 5 lat - kontakt nieaktywny,
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Dane dotyczące zamówień usług płatnych, będą przechowywane przez okres 6 lat od daty wykonania usługi. Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi funkcjonowania zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisie internetowego.


Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: organom państwowym, prokuraturze, Policji, GIODO, uprawnionym przedstawicielom UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,


Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych w ciągu 30 dni od zgłoszenia, przekaże Ci informacje o podjętych działaniach i wykonanych czynnościach. W przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub większej ilości prac z tym związanych, czas ten może wydłużyć się o kolejne 30 dni. Zawsze jednak zostaniesz poinformowany w ciągu 30 dni o podjętych działaniach.


Prawo dostępu do danych osobowych - art. 15 RODO

Posiadasz pełne prawo do uzyskania informacji od Administratora twoich danych osobowych, czy i jak Twoje dane osobowe są używane i przetwarzane. Zawsze masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO

 • Jeżeli Twoje dane osobowe przechowywane w naszym serwisie są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.
 • Masz też prawo do żądania uzupełnienia Twoich danych osobowych.
 • Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: info@pojezierze24.pl.

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Serwisie Internetowym, swoje dane osobowe możesz zawsze uaktualnić lub sprostować samodzielnie. W przypadku problemów z dostępem do swojego konta powinieneś przeprowadzić proceduję odzyskiwania hasła albo skontaktować się z nami.


Prawo do usunięcia danych osobowych - prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO

Masz prawo żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, w przypadkach:

 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do świadczenia usług, z których wcześniej korzystałeś
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia Twoich danych osobowych, Administrator może przetwarzać dalej Twoje dane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń (zostaniesz o czym zostaniesz poinformowany/a). Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś to w jednej z 3 form opisanych na początku naszej polityki prywatności.


Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś to w jednej z 3 form opisanych na początku naszej polityki prywatności.


Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO

W dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z: przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

Jeśli chcesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś to w jednej z 3 form opisanych na początku naszej polityki prywatności.


Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO

Masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w formacie uznanym za powszechny i łatwym do odczytania bez specjalnego oprogramowania oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Jeśli technicznie jest to możliwe, możesz również zażądać, aby Administrator Twoich danych, przesłał je bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś to w jednej z 3 form opisanych na początku naszej polityki prywatności.


Prawo do cofnięcia zgody

Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgłoś to w jednej z 3 form opisanych na początku naszej polityki prywatności lub po zalogowaniu do systemu wybierz odpowiednią opcję.


Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).


Pliki „cookies”

Podczas przeglądania podstron internetowych Serwisu internetowego są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies. Są to niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem z zasobów Serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki "cookies" zawierają nazwę domeny, czas przechowywania na urządzeniu oraz przypisaną wartość tekstową bądź liczbową.


Bezpieczeństwo

Pliki "cookies" są bezpieczne dla Twoich urządzeń. Nie zawierają fragmentów ani całości kodu szkodliwego oprogramowania. Nie można ich uruchomić ani wstawić do innej witryny internetowej. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

Cookies związane z sesją przeglądarki internetowej - są zawsze usuwane po zamknięciu strony bądź całej przeglądarki. Pełnią rolę tymczasowego zapamiętania wybranych przez Ciebie opcji. Nigdy nie stosujemy w plikach cookies zapisywania elementów związanych z Twoimi danymi osobowymi.

Cookies stałe - zostają na trwale w pamięci cache przeglądarki. Służą zapamiętywaniu opcji i wyborów, ustawienia serwisu pod swoje preferencje, itp. Nie przechowujemy w nim Twoich danych osobowych. Mogą być zawsze skasowane przy pomocy mechanizmów przeglądarce.

Spis mechanizmów pozwalających skasować pliki cookies w popularnych przeglądarkach:

 • jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
 • jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
 • Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
 • Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
 • Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Inne wykorzystanie plików cookies

Wykorzystujemy także pliki "cookies" do tworzenia statystyk - pomagających przeanalizować sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia jego ulepszenie za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics – przez Google Inc. z siedzibą w USA, Aby poznać zasady korzystania z cookies, zalecamy zapoznanie się polityką prywatności Google Inc.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej. Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Wszystkie pliki cookies możesz zawsze zablokować, usunąć z poziomu przeglądarki.

Ciągle udoskonalamy serwis - czas robi swoje, dlatego pracujemy na trzy zmiany...

tel. 515 980 504 - szef wszystkich szefów
tel. 507 802 962 - gdy szef nie odbiera

napisz do nas i przedstaw swoje pomysły, śledź nas na FB i zobacz co robimy