ReklamaA1ReklamaA1-2

Ćwierć miliona na zabytki

Biznes - InwestycjeAktualności10 lutego 2024, 13:00   red. - inf. prasowa961 odsłon
Ćwierć miliona na zabytki
 fot. Powiat Inowrocławski

Po raz kolejny, tak jak zapowiadała Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska, Powiat Inowrocławski zwiększył pulę środków na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach. W tym roku przeznaczono na ten cel ćwierć miliona złotych!

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego ogłosił otwarty konkurs na przyznanie dotacji w 2024 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.

- Nasz region bogaty jest w piękne zabytki. Ich bieżące utrzymywanie jest jednak kosztowne. Widząc skalę potrzeb, spełniamy daną wcześniej obietnicę i co roku zwiększamy na ten cel środki. Cieszę się, że możemy wspierać nasze dziedzictwo i ratować zabytki, z których wiele to prawdziwe perełki - mówi Wiesława Pawłowska, Starosta Inowrocławski.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może być udzielona, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, m.in. na sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku czy odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki.

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Powiatu Inowrocławskiego  na ten cel to 250 tys. zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław w terminie do 31 marca 2024 r., wniosku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs - obiekty zabytkowe”. Decyduje data wpływu wniosku do Kancelarii Ogólnej Starostwa, a nie data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.

Wzór wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego www.bip.inowroclaw.powiat.pl w zakładce: Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat / Uchwały Zarządu Powiatu / 2024 / Uchwała Nr 1271/2024 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na przyznanie w roku 2024 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 140

 • 84
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 56
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

Przeczytaj także

Daj nam znać

Jeśli coś Cię na Pojezierzu zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB2ReklamaB3ReklamaB4
ReklamaA3